Le pot aux roses ….

Overleg tussen PJ en Pascal in Halle – DEEL 2
5. Financiën:
Uitgave, inkomsten en beleggingen in het geheim?
Volgens de raadsman van de KBDB kan iedereen de financiën van de KBDB raadplegen op de kruispuntbank. Deze gegevens zijn toegankelijk voor iedere duivenliefhebber.
Op onze vraag waarom de leden van de KBDB niets op voorhand mochten weten over de gedane beleggingen, kregen we als repliek van de raadsman dat daar de bestuursraad voor dient om zulke beslissingen te nemen. De Voorzitter gaf ook aan dat de beleggingen gedaan zijn op advies van de banken, op het moment van de beleggingen zouden zonder ingrijpen van de KBDB dit maandelijks € 1000 verlies opleveren aan de KBDB. Ook gaf de Voorzitter nog aan dat hijzelf “het niet kan vinden“ dat de banken niet aanwezig waren op de Algemene Vergadering van 20/01/2023 om informatie en de stand van zaken mee te geven, hoewel ze uitgenodigd waren. De Voorzitter stelt zichzelf de vraag of de banken op de volgende Algemene Vergadering wel aanwezig zullen zijn, nu de aandelen zich aan het herstellen zijn.
Verder wist de Voorzitter nog te vertellen dat bij deze bewindsploeg de pers wel mag aanwezig zijn bij de besprekingen over de financiën, in tegenstelling tot de vorige bewindsploegen, waar dit verboden was. Verder mochten we ook vernemen dat er dit jaar weer winst gemaakt werd.
PJ: liefhebbers verwijzen naar de kruispuntbank is geen open boekhouding en niet realistisch voor de meeste liefhebbers.
Waarop de raadsman repliceerde dat de kruispuntbank voor iedereen toegankelijk is.
:: Red. Volgens onze bescheiden mening is dit bijlange geen open boekhouding, liefhebbers doorverwijzen naar de kruispuntbank is niet realistisch en zeker niet haalbaar voor veel liefhebbers. Een doorverwijzing naar de kruispuntbank is ontoereikend als communicatie voor de meesten onder ons. Juridisch gezien zal dit wel juist zijn. Hoeveel mensen/liefhebbers weten van het bestaan van de kruispuntbank af? Om nog niet te spreken van hoe je kunt inloggen. Ook de pers beperkte cijfers geven uit de boekhouding is nog altijd geen open boekhouding. De KBDB bezit een eigen website, fb en bondsblad. Daar de boekhoudkundige cijfers op publiceren zou heel wat eenvoudiger zijn dan te verwijzen naar de kruispuntbank.
Graag zouden we willen weten hoe de financiële toestand van de KBDB is. Aan de hand van cijfers en te raadplegen op een niet ingewikkelde manier.
Hopelijk mogen we dit in de toekomst tegemoet zien, een VZW waardig. ::
6. Ringen
Prijsbepaling van de ringen en de afspraak hierover met de overheid? (minister Van Peteghem)
De Voorzitter wist te zeggen dat de inkomsten van de ringen grotendeels dient om de loonkosten te betalen van de 9 personeelsleden die door de KBDB te werk gesteld worden. En voor het ogenblik is men nog op zoek naar 2 nieuwe personeelsleden, dewelke nog ingewerkt moeten worden. Want binnen enkele jaren gaan er 2 van het bestaande personeel op pensioen.
PJ: hoe verklaart men het verschil in de ring prijs tussen België en Nederland, waar de Nederlanders maar de helft betalen voor de ringen tegenover hier bij ons?
Het antwoord was: in Nederland zijn er 3 personeelsleden voor 9000 liefhebbers en verrichten de voorzitters van de afdelingen heel veel werk zelf, waar dit in België allemaal op de Nationale zetel gebeurt. Bijvoorbeeld mutaties gebeuren daar door de voorzitters van de afdelingen.
PJ: en de meerprijs vanaf de 150e ring?
Alles wordt op voorhand overgemaakt aan het ministerie van financiën die dit dan goedkeuren of aanpassen.
:: Red. De conclusie is dat er in de omliggende landen efficiënter gewerkt wordt, ze de ringen aan de helft van de prijs kunnen verkopen, mutaties gratis zijn en er een gedeelte van het lidgeld terugvloeit naar de werkpaarden (de lokalen, waar we later nog op terugkomen). We kunnen ook niet geloven dat de voorzitters van de Nederlandse afdelingen dit gratis doen. Over de briefwisseling met het ministerie van financiën bezitten we een schrijven van minister Van Peteghem over de prijsbepaling van ringen. Waaruit we concluderen dat de gehele waarheid niet aan ons werd gezegd op onze eerste ontmoeting. ::
7. Commercie
Wat met valse en/of onjuiste gegevens bij verkopingen en wat met de 3% regel?
Volgens de Voorzitter gebeurt het gebruiken van valse en onjuiste gegevens steeds minder en minder.
PJ: onlangs bij een verkoop op internet nog gelezen: jongen te koop uit de nationale triple 5 (is 3x de 5de prijs). Als we de nationale uitslagen dan bekijken van deze duif, vinden we 2x de 5de prijs terug en 1x de 17de.
Ja, is het antwoord. Dit valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de verkopende liefhebber. Vandaag de dag bekijken kopers ook meer en meer de uitslagen dan vroeger, van de verkopende liefhebbers en zijn ze ook medeverantwoordelijk.
PJ: waarom worden gewestelijke uitslagen plots semi provinciale en provinciale semi nationale, is het niet mooi dat men een eerste maakt van een paar duizend duiven?
Het antwoord hierop was, het is de verantwoordelijkheid van de verkopers.
De 3% regel wil de KBDB niet toepassen op verkopen. Maar uit de reglementen dat halen, willen ze ook niet. Uit angst hem dan niet meer terug te kunnen nemen, als het nodig blijkt te zijn.
:: Red. Bij vele beroepsverkopers telt enkel het geld dat ze ontvangen. Hoe dit geschiedt heeft geen belang. De verkoopsites zijn natuurlijk de grootverdieners, wat sommige misschien de ogen opent en dan verkeerde gegevens doorgeven. Deze leggen immers de verantwoordelijkheid bij de verkoper en zullen niet snel op zoek gaan naar verkeerde info.
Waarom worden samenspelen van duizenden duiven niet aangezien als groot. Bij de verkoopsites wordt een samenspel al snel een half provinciaal (semi prov.) of gewestelijke dan weer provinciaal enz…? Is hier geen taak weggelegd voor de KBDB?
De 3% werd destijds ingevoerd met de bedoeling de financiën aan te zuiveren. 3% is naar onze mening heden ten dage overdreven. Aan 1% zou dit de KBDB kas wel degelijk helpen.
Wij zijn niet om het toepassen van deze regel voor iedere verkochte duif, wel vanaf een bepaald bedrag. (Bv vanaf € 1500.) Wij vinden immers dat grote schouders beter kunnen bijdragen aan het voortbestaan van de duivensport. Als we zien wat de duivensites aan percentages vragen (30% en meer), met 29% zouden ze nog in goud zwemmen.
We vernamen ondertussen in de wandelgangen van de KBDB dat ze ernstig aan het nadenken zijn om de 3% regel opnieuw in te voeren. We zullen zien wat hiervan waar is. ::
Stas PJ
Discussion entre PJ et Pascal à Halle – PARTIE 2
5. Finances :
Dépenses secrètes, revenus et investissements ?
Selon le conseiller KBDB, tout le monde peut consulter les finances de la KBDB à la banque carrefour. Ces données sont accessibles à tous les amoureux des pigeons.
Lorsque nous avons demandé pourquoi les membres de la KBDB n’étaient pas autorisés à savoir quoi que ce soit à l’avance sur les investissements effectués, nous avons reçu une réponse du conseiller qui sert le conseil d’administration pour prendre de telles décisions. Le président a également déclaré que les investissements avaient été effectués sur les conseils des banques, au moment des investissements, sans l’intervention de la KBDB, cela entraînerait une perte mensuelle de 1000 euros pour la KBDB. Le président a également déclaré qu’il « ne peut pas croire » que les banques n’étaient pas présentes à l’Assemblée générale du 20/01/2019 pour fournir des informations et l’état des choses, bien qu’elles aient été invitées. Le président se demande si les banques vont assister à la prochaine assemblée générale, maintenant que les stocks se rétablissent.
Le président a également réussi à dire qu’avec cette équipe de preuve, la presse peut être présente aux discussions sur les finances, contrairement aux équipes de preuve précédentes, où cela était interdit. Nous avons également été autorisés à entendre qu’un profit a été réalisé à nouveau cette année.
PJ : les amateurs qui font référence au banc de carrefour n’est pas une comptabilité ouverte et irréaliste pour la plupart des amateurs.
Ce à quoi le conseiller a répondu que le banc de carrefour est accessible à tous.
:: Rouge. À notre humble avis, cet auxiliaire n’est pas comptable ouvert, renvoyer les amateurs au carrefour n’est pas réaliste et certainement pas faisable pour beaucoup d’amateurs. Un renvoi à la banque carrefour est insuffisant comme communication pour la plupart d’entre nous. Légalement parlant, cela doit être correct. Combien de personnes/amateurs connaissent l’existence du banc de carrefour ? Sans parler de comment vous pouvez vous connecter. Fournir un nombre limité à la presse à partir de la comptabilité n’est toujours pas une comptabilité ouverte. La KBDB a son propre site web, fb et page de caution. Publier les chiffres comptables à ce sujet serait beaucoup plus facile que de faire référence à la banque carrefour.
Nous aimerions savoir comment est la situation financière de la KBDB. Basé sur des chiffres et peut être consulté de façon simple.
Espérons qu’on puisse voir ça dans le futur, digne d’un VZW. ::
6. Ringen
Prix des anneaux et accord à ce sujet avec le gouvernement ? (Ministre Van Peteghem)
Le président a pu dire que les revenus des anneaux servent principalement à payer les salaires des 9 membres du personnel employés par la KBDB. Et pour le moment ils sont toujours à la recherche de 2 nouveaux membres du personnel, qui ont encore besoin d’être embauchés. Parce que d’ici quelques années, 2 du personnel actuel prendront leur retraite.
PJ : comment expliquez-vous la différence de prix de l’anneau entre la Belgique et les Pays-Bas, où les Néerlandais ne paient que la moitié pour les anneaux en face de nous ?
La réponse était : aux Pays-Bas il y a 3 agents pour 9000 amateurs et les présidents des départements font eux-mêmes beaucoup de travail, où en Belgique tout se passe au siège national. Par exemple, des mutations se produisent là-bas par les présidents des services.
PJ : et le prix supplémentaire de la 150ème bague ?
Tout est remis à l’avance au ministère des finances qui approuve ou modifie cela.
:: Rouge. La conclusion est que dans les pays environnants travaillent plus efficacement, ils peuvent vendre les anneaux à moitié prix, les mutations sont gratuites et une partie de l’argent de l’adhésion revient aux chevaux qui travaillent (les locaux, sur lesquels nous reviendrons plus tard). On ne peut pas non plus croire que les présidents des départements néerlandais le font gratuitement. En ce qui concerne l’échange de lettres avec le ministère des finances, nous avons un écrit du ministre Van Peteghem sur le prix des anneaux. D’où nous concluons que toute la vérité ne nous a pas été dite lors de notre première réunion. ::
7. Commerce
Qu’en est-il des données fausses et/ou incorrectes dans les ventes et qu’en est-il de la
Selon le président, l’utilisation de données fausses et inexactes se produit de moins en moins.
PJ : lu récemment lors d’une vente en ligne : garçon à vendre du national triple 5 (3x le 5e prix). Si on regarde les résultats nationaux de ce pigeon, on trouve 2x le 5e prix et 1x le 17.
Oui, est la réponse. C’est entièrement la responsabilité du passionné de vente. Aujourd’hui les acheteurs regardent aussi de plus en plus les résultats des amateurs vendeurs et sont aussi co-responsables.
PJ : Pourquoi les résultats provinciaux deviennent soudainement semi-provinciaux et semi-nationaux, n’est-ce pas beau de faire une première parmi quelques milliers de pigeons ?
La réponse à cela était, c’est la responsabilité des vendeurs.
La KBDB ne veut pas appliquer la règle des 3% aux ventes. Mais enlevez ça du règlement, ils ne veulent pas non plus. Par peur de ne pas pouvoir le reprendre, si nécessaire.
:: Rouge. Avec beaucoup de vendeurs professionnels, seul l’argent qu’ils reçoivent compte. La façon dont cela se passe n’est pas pertinente. Les sites de vente sont bien sûr les gros revenus, ce qui peut ouvrir les yeux de certains et ensuite transmettre de mauvaises données. Après tout, ils mettent la responsabilité sur le vendeur et ne chercheront pas rapidement de fausses informations.
Pourquoi des milliers de pigeons qui jouent ensemble ne sont-ils pas considérés comme grands. Sur les sites de vente, une collaboration devient vite semi-provinciale (semi prov. ) ou régional puis provincial encore etc…? N’y a-t-il pas une tâche dédiée au KBDB ?
Les 3% ont été introduits à l’époque dans l’intention de purger les finances. A notre avis, 3% c’est exagéré de nos jours. A 1% cela aiderait beaucoup la serre KBDB.
Nous ne sommes pas favorables à l’application de cette règle à chaque pigeon vendu, mais à partir d’une certaine quantité. (Par exemple à partir de 1500 €. ) Après tout, nous pensons que de larges épaules peuvent mieux contribuer à la survie des sports de pigeons. Si nous voyons ce que les sites de colombes demandent pour les pourcentages (30% et plus), à 29% ils nageraient encore dans l’or.
Pendant ce temps, nous avons entendu dans les promenades KBDB qu’ils envisagent sérieusement de réintroduire la règle des 3%. On verra si c’est vrai. ::
Stas PJ

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *